ឃួយ ម៉ារឺដឹប

ឃួយ ម៉ារឺដឹប គឺជាស្រ្តីម្នាក់ដែលមានឯករាជ្យភាពក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជិវិតផ្ទាល់ខ្លួន។ បច្ចុប្បន្ននេះ ម៉ារឺដឹបកំពុងតែបម្រើការក្នុងអង្គការអន្តរជាតិមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ដោយផ្តោតជាចំបងទៅលើការបញ្ចប់អំពើហិង្សាលើស្រ្តី និងក្មេងស្រី។ កាលដើមឡើយម៉ារឺដឹប គ្រាន់តែជានិស្សិតវ័យក្មេងម្នាក់ដែលស្វែងរកការងារស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍ក្នុងការធ្វើការងារនាពេលដែលខ្លួនបញ្ចប់ការសិក្សាតែប៉ុន្នោះ។ ដោយសារតែការធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តទាំងនេះហើយ ដែលជាដើមទុនក្នុងការកំណត់ពីទិសដៅជិវិតរបស់ម៉ារឺដឹប។ ម៉ារឺដឹបមានក្តីស្រមៃថា កម្ពុជានឹងក្លាយជាសង្គមមួយដែលពោពេញទៅដោយការគោរពសិទ្ធិស្រ្តី និងជាសង្គមដែលអាចលុបបំបាត់រាល់ទំរង់នៃអំពើហិង្សាលើស្រ្តីនាពេលអនាគត។

 

ការបំពេញការងាររបស់ខ្លួនដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងទស្សនៈវិស័យមួយនេះ មិនមែនជារឿងងាយស្រួលឡើយ។ ម៉ារឺដឹបជួបប្រទះនូវបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនក្នុងពេលបំពេញការងារ។ បញ្ហាចំបងនោះគឺ ការពុំសូវគោរព និងឲ្យតម្លៃលើសមត្ថភាពការងាររបស់គាត់ដែលជាស្រ្តីវ័យក្មេង ដោយផ្អែកទៅលើផ្នត់គំនិត “ស្រ្តីមុជមិនជ្រៅទៅមិនឆ្ងាយ ឬ ស្រ្តីបង្វិលជើងក្រានមិនជុំជាដើម”។ បើទោះបីជាបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះកើតឡើងលើម៉ារឺដឹបក៍ពិតមែន ក៍ស្រ្តីវ័យក្មេងម្នាក់នេះ ពុះពារគ្រប់ឧបសគ្គ ដោយប្រើសិល្បៈនៃការបំពេញការដើម្បីបង្ហាញថាខ្លួនមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំពេញការងារ ដូចមនុស្សឯទៀតៗដែរ ពោលគឺមិនមានអ្វីខុសគ្នាទៅនឹងបុរស។

សូមចុចនៅទីនេះដើម្បីអានបន្ថែម! 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s